About us/Om oss

kansli KAIS Mora (föreningsfrågor)

+46250-30028

 

CiL-design (produkt- och leveransfrågor)

+46250-17533

ABOUT US/OM OSS

Home > About us/Om oss

KAIS Mora är en av Sveriges framgångsrikaste innebandyklubbar.

 

I samarbete med CiL-design har vi nu tagit fram flera supporterprylar som vi hoppas ska falla dig i smaken.

 

 

KAIS Mora is one of Sweden's most successful floorball clubs.

 

In collaboration with CiL design, we have now developed several supporter gadgets that we hope to appeal to you.

KÖPVILLKOR

Nedan redogör vi för våra villkor vid handel hos oss samt kontaktuppgifter för att komma i kontakt med oss.

 

Allmänna webbkundvillkor

Dessa bestämmelser reglerar KAIS Mora:s webbkundvillkor. Med webbkund avses den som registrerat sig och via e-post fått vår bekräftelse.

 

Personuppgifter

År 1998 började personuppgiftslagen att gälla. Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av KAIS Mora:s personal i egenskap av ansvarig personal. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresse områden samt övrigt i marknadsföringssyfte.

 

KAIS Mora kommer aldrig låta någon tredje part använda dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

 

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade.

 

Mot bakgrund av den information lämnats ovan samtycker du, genom att registrera dig, till att KAIS Mora får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer av personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning i respektive land.

 

Giltighetstid

När du är registrerad som webbkund gäller detta tills vidare. KAIS Mora förbehåller sig rätten att ändra webbkundsvillkoren.

 

Inga kostnader eller förpliktelser

Det kostar inget att registrera sig som webbkund hos KAIS Mora och du kan när som helst sluta att vara webbkund. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter eller skickar ett mail till peter.wallin@kaismora.se

 

Betalningsvillkor

Du kan som kund välja att betala din order via kortbetalning direkt när du slutför ditt köp eller betala vid avhämting hos CiL Design AB, kontant eller kort via iZettle.

 

Levernasvillkor

Ambitionen är att skicka din leverans så fort som möjligt. Inom 5-10 arbetsdagar bör du ha din beställning på ditt utlämningsställe. Beroende på postgången, var du bor och mängden beställningar vi har att skicka kan leveranstiden bli längre. Vi reserverar oss för om dessa dagar skulle falla in på helgdagar och liknande.

 

För slutsålda produkter under beställningstillfället reserverar vi oss för en längre leveranstid.

 

För leverans till Danmark, Norge eller Finland eller annat så ber vi er kontakta oss på info@cildesign.se

 

Postpaket inom Sverige 59:- i frakt.

 

 

Retur & bytesrätt

Du har 14 dagars retur och bytesrätt och står själv för fraktkostnaden tillbaka till oss, vid byte skickar vi den nya varan när vi mottagit den gamla. Dubbelkolla gärna om den önskade varan som du eventuellt vill byta till finns i lager samt i din storlek. Skriv en notis på följesedeln vad returen gäller.

 

Har du frågor ang varor och leverans kontakta info@cildesign.se

 

Returadressen är:

 

CiL Design AB

 

Sommarvägen 18

 

79233 Mora

 

Telefon: 025017533

 

 

Tack för att du handlar av oss!

 

TERMS & CONDITION

Below we explain our terms of trade with us and contact details to get in touch with us.

 

General webconditions

These rules govern KAIS Mora's web customer conditions. "Web customer" means the person who registered and received our confirmation by e-mail.

 

Personal data

In 1998, the Personal Information Act began to apply. According to this law, you must agree that we process data about you. All personal information you provide to us will be handled by KAIS Mora's staff as responsible personnel. The information will be used to enable us to fulfill our commitments to you, perform credit check, pay attention to offers in your personal interest areas and, moreover, for marketing purposes.

 

KAIS Mora will never let any third party use your personal information. You are entitled to obtain, upon request, the personal information that is registered about you.

 

If the information is incorrect, incomplete or irrelevant, you will be able to get the data corrected or deleted.

 

Based on the information provided above, you agree, by registering, that KAIS Mora may process personal data relating to you as set out above, or as otherwise provided by the Personal Data Act or equivalent legislation in each country.

 

Period of validity

When you are registered as a web customer, this is valid until further notice. KAIS Mora reserves the right to change the web customer conditions.

 

No costs or obligations

It's free to register as a web customer at KAIS Mora and you can stop being a web customer at any time. You do this on the page where you change your personal information or send an email to peter.wallin@kaismora.se

 

TERMS OF PAYMENT

As a customer, you can choose to pay your order by card payment immediately when you complete your purchase or pay at pickup at CiL Design AB, cash or card via iZettle.

 

TERMS OF DELIVERY

The ambition is to send your delivery as soon as possible. Within 5-10 business days, you should have your order at your place of delivery. Depending on the mail, where you live and the amount of orders we have to ship, delivery time may be longer. We reserve for these days to fall in on holidays and the like.

 

For sold out products at the time of purchase, we reserve for a longer delivery time.

 

For delivery to Denmark, Norway or Finland or else please contact us at info@cildesign.se

 

Postal package within Sweden 59: - in shipment.

 

 

Returns & replacement

You have 14 days return and replacement and stand for the shipping cost back to us. In case of change, we will send the new item when we have received the old one. Please double-check if the desired item you want to exchange is in stock and in your size. Write a note on the delivery slip for the return.

 

If you have questions regarding goods and delivery please contact info@cildesign.se

 

The return address is:

 

CiL Design AB

 

Sommarvägen 18

 

79233 Mora

 

Phone: 025017533

 

 

Thank you for your shopping!

Copyright @ All Rights Reserved